ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
ธัญญา สะมะโน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ธัญญา สะมะโน เมื่อ15/มีนาคม/2566
    บทที่ 1 การสาธารณสุขไทยและนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
    บทที่ 2 สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาต
    บทที่ 3 กลวิธีและนวัตกรรมในงานสาธารณสุขชุมชน
    บทที่ 4 พยาบาลชุมชนกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
    บทที่ 5 กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยชุมชน: การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน วินิจฉัยปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
    บทที่ 6 กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยชุมชน: การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน
    บทที่ 7 การอนามัยครอบครัว
    บทที่ 8 การอนามัยโรงเรียน
    บทที่ 9 พยาบาลชุมชนในงานอาชีวอนามัย
    บทที่ 10 การอนามัยสิ่งแวดล้อม: การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้
    บทที่ 11 การอนามัยสิ่งแวดล้อม: การกำจัดของเสีย การควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การจัดการแก้ไขเหตุรำคาญและมลพิษ
    บทที่ 12 พยาบาลชุมชนกับงานสุขภาพจิต
    บทที่ 13 ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมในการพยาบาลชุมชน

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นพวรรณ เปียซื่อ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลอนามัยชุมชน นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
 ISBN  978-616-44-3693-0
 พิมพ์ลักษณ์  นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  490 หน้า ; 24 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
11. หนังสือ
หนังสือ
WY106 ก492 2565 c.11 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 11/11 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลอนามัยชุ..
Bib 13399129895