ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
(จ้าง)ทำวีดิทัศน์อย่างไรไม่ให้ผิดหวัง
   วิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล / 2553
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
TR899 ว656จ 
1 ทศวรรษดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556)
   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / 2556
   งานวิจัย ที่ วิจัย(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ร ส743ท 
1,001 ปัญหาคอมพิวเตอร์
   โคแมนโด, คิม. / 2539
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA9.58 ค111ป 
10 สุดยอดสมุนไพรมหัศจรรย์
   อมรบุญ วงศ์ไตรภูมิ / 2555
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QV766 อ111ส 
10 อันดับ โรคมะเร็งกับสัญญาณเตือนภัย
   ภักษร วันบรรจบ / 2554
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
QZ266 ภ319ร 
100 Paediatric picture tests
   A.P. Winrow, M. Gatzolis, G. Supramaniam / 1994
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS18.2 W776p 
100 การละเล่นของเด็กไทย
   วิเชียร เกษประทุม / 2546
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GV1204.81.T5 ว559ก 
100 ทำมะ วาทะทำดี
   พระมหาวีรพล วีรญาโณ / 2556
   เรื่องสั้น ที่ (ห้องสมุดเสมือน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ว381ท 2556 
100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข
   สมิต สัชฌุกร / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HF5549 ส312ป 
100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JS7404.A1 ธ286ป 
100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
   วรภัทร์ ภู่เจริญ / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HF1008 ว233ค 
100 เคล็ดลับรับมือวัยทอง
   นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันต์ / 2549
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT31 น181ค 
100 เรื่อง "มะเร็ง" ต้องรู้
   เอื้อมพร สกุลแก้ว / 2551
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
QZ200 อ859ร 
100คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB2324 อ825ก 
108 ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชน
   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ / 2548
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX150 ส834ค 
108 สมุนไพรไทยใช้เป็นหายป่วย
   พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล / 2554
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QV766 พ725ส 
11บริษัทสู่การสร้างธรรมาภิบาล
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
VCD 00043 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [459]   [แสดง 20/9177 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.