ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สิทธิในการยืม และค่าปรับ

:: สิทธิในการยืมทรัพยากรห้องสมุด :: 

จำนวนที่ให้ยืมทรัพยากร ระยะเวลาที่ให้ยืม และค่าปรับคืนช้า
 
ทรัพยากร/สมาชิก
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
บุคคลภายนอก
หนังสือ ครั้งละ 30 วัน ครั้งละ 10 วัน ครั้งละ 7 วัน ครั้งละ 7 วัน
รายงานวิจัย / วารสารการพยาบาล/ นิตยสาร ครั้งละ 30 วัน ครั้งละ 10 วัน ครั้งละ 5 วัน ครั้งละ 5 วัน
จำนวนเล่มที่สามารถยืมได้  รวม 10 เล่ม 10 เล่ม 3 เล่ม 3 เล่ม
 

จำนวนทรัพยากรที่ให้ยืม ระยะเวลาที่ให้ยืม และค่าปรับคืนช้า สำหรับหนังสือประเภทตำราหลัก

รายการทรัพยากร
ตำราหลัก
ผู้มีสิทธ์ยืม จำนวนที่ให้ยืม (ต่อครั้ง) ระยะเวลา ค่าปรับ
เกินกำหนดส่ง
1.หนังสือทั่วไป
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ 1 เล่ม ใน 1 ชื่อเรื่องจะมีจำนวนอย่างน้อย 10 เล่ม แบ่งเป็น
จำนวน ระยะเวลา
1 เล่ม ใช้ภายในห้อง สมุดเท่านั้น
2 เล่ม 3 วัน
7 เล่ม ใช้สิทธิการยืมปกติ
5 บาท : วัน
เจ้าหน้าที่ 1 เล่ม
นักศึกษา 1 เล่ม
บุคคลภายนอก ยืมออกไม่ได้:: การชำระค่าปรับเมื่อส่งหนังสือเกินกำหนด ::
- หนังสือทั่วไป  เล่มละ  2  บาท/วัน
- หนังสือสำรอง  เล่มละ  5  บาท/วัน:: ถ้าทำหนังสือหรือวัสดุห้องสมุด  ชำรุดเสียหาย ::

จะต้องซื้อหนังสือหรือวัสดุนั้นๆ มาชดใช้
ภายใน  15  วัน  หากไม่สามารถดำเนินการได้
ต้องชดใช้  2  เท่าของราคาหนังสือหรือวัสดุที่ทำเสียหายนั้นๆ

หรือจ่ายค่าหนังสือหรือวัสดุที่ทำเสียหาย เท่ากับราคาที่เป็นเล่มปีพิมพ์ล่าสุด กับบรรณารักษ์       (ซึ่งจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่าเล่มเดิม)

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.