ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด

:)1.  แสดงบัตรห้องสมุดทุกครั้งเมื่อจะมายืมหนังสือ (ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นในการยืมหนังสือ)

:(2.  ห้ามนำหนังสือ  สิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้ยืมออกจากห้องสมุด

;)3.  การคืนหนังสือต้องมาคืนที่เคาร์เตอร์ทุกครั้ง และส่งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่  ห้ามนำหนังสือไปวางบนชั้นเอง

:D4.  เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดเเล้วให้รวมไว้บนชั้นที่พักหนังสือ

:/5.  ควรหยิบหนังสือออกจากชั้นด้วยจำนวนที่พอเหมาะแก่การอ่าน

:P6.  ขณะลุกจากที่นั่งให้ตรวจสอบความเรียบร้อย และอย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่

7.  ห้ามนำกระเป๋า ถุงย่าม และหนังสือส่วนตัวเข้ามาในห้องสมุด  ยกเว้นสมุดบันทึก

8.  ห้ามนำอาหารและเครื่องดืมเข้ามาในห้องสมุด

9.  ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด  การพูดคุยกันให้ได้ยินแค่คู่สนทนาเท่านั้น

10  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก่อนออกจากห้องสมุด

11.  ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งพิมพ์รายการเดียวกันไว้ในครอบครองเกิน  1  รายการ

12.  การจองหนังสือให้จองเฉพาะเล่มที่อยู่ระหว่างการยืมของผู้อื่น 
และเมื่อห้องสมุดได้รับคืนแล้วจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้ผู้จอง  1  วัน


13.  งดบริการให้ยืมหนังสืออ้างอิง  วารสารปัจจุบัน  และหนังสือฉบับใหม่

;(14.  ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหาย 
ไม่ขีดเขียนลงในสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดโดยเด็ดขาด


15.  ส่งคืนหนังสือให้ตรงตามกำหนดเวลา 
และขอให้ปฏิบัติตามกฏระเบี
ยบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด

16.  ช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องสมุด

17.  ผู้ใด้ฝ่าฝืนกฏระเบียบอาจถูกพิจารณาถอนสิทธิ์การยืมหนังสือถึงพักการเรียน

18.  เเต่งกายสุภาพเรียบร้อย


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.