ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

1. จันทรรัตน์ เจริญสันติ. (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะตั้งครรภ์. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2. ปิยะนุช ชูโต. (2562). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
3. เยาวเรศ สมทรัพย์. (2558). การผดุงครรภ์ เล่ม 1. สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. วรรณรัตน์ สุวรรณ. (2556). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข.
5. สุภาพ ไทยแท้. (2556). การพยาบาลสูติศาสตร์ ภาวะผิดปกติในระยะคลอด พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:  วี.พริ้นท์.
6. ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์. (2563). การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.
7. ศิริวรรณ แสงอินทร์. (2557). การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด. ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์.
8. ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์. (2559). การพยาบาลมารดาและทารก เล่ม 1. สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
9. ชลดา จันทร์ขาว. (2558). การพยาบาลทารกแรกเกิด. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. 
10. มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2560). แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน. กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยเซนต์หลุยส์.
11. วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. (2559). การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง. กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
12. นันทพร แสนศิริพันธ์. (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
13. กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2559). การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต.
14. นันทพร แสนศิริพันธ์ และสุกัญญา ปริสัญญกุล. (2558). การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ. เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
15. ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2560). การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ Prenatal Nursing Care. กรุงเทพฯ: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
16. มณีภรณ์ โสมานุสรณ์. (2561) การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 12. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.
17. บังอร ศุภวิทิตพัฒนา และ ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี. (2562). การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
18. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. (2560). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.
19. สมบูรณ์ บุณยเกียรติ. (2557) การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 Nursing care in high risk pregnant women 1. กรุงเทพฯ : สิทธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์.
20. Littleton-Gibbs, L.Y. & Engebretson J. C. (2013). Maternity nursing care.  Eds. St. Louis: lsevier Mosby.
21. Cunningham F. Gary. (2018). Williams Obstetrics. ed. America: McGram Hill.
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.