ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราทางการพยาบาลวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1. ฉวีวรรณ สัตยธรรม. (2557). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1. กรุงเทพ: ธนาเพรส. 
2. ฉวีวรรณ สัตยธรรม. (2556). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.
3. อัจฉรา สี่หิรัญวงศ์. (2557). การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ Psychiatric Nursing. กรุงเทพ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
4. สายฝน เอกวรางกูร. (2558). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 1. นครศรีธรรมราช: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
5. สายฝน เอกวรางกูร. (2558). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2. นครศรีธรรมราช: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
6. สายฝน เอกวรางกูร. (2563). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 1. นครศรีธรรมราช: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
7. สายฝน เอกวรางกูร. (2563). การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2. นครศรีธรรมราช: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
8. ยาใจ สิทธิมงคล. (2559). การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ Psychiatric Nursing. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
9. เอกอุมา อิ้มคำ. (2564). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปทุมธานี.
10. ณรงค์ สุภัทรพันธุ์. (2561). ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช. กรุงเทพฯ:ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี.
11. วันดี สุทธรังสี. (2559). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (เล่ม 2). สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
12. เอกอุมา อิ้มคำ. (2563). การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
13. เนตดา วงศ์ทองมานะ. (2563). การพยาบาลจิตเวช: แนวทางการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : งานตำราและวารสารสถาบันการการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย.
14. มุกข์ดา ผดุงยาม. (2561). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ : นีโอดิจิตอล.
15. Sheila L. Videbeck. (2017). Psychiatric-mental health nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.