ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

วันและเวลา เปิด – ปิด บริการ

 
            วัน – เวลา เปิดบริการ        ช่วงเปิดภาคการศึกษา
                                                            วันจันทร์ – วันพฤหัส          เวลา  07.30 – 19.00 น.
                                                            วันศุกร์                            เวลา  07.30 – 17.00 น.
                                                            วันเสาร์                            เวลา  08.30 – 16.30 น.
                                               

                                                 ช่วงปิดภาคการศึกษา
                                                            วันจันทร์ – วันศุกร์              เวลา  08.30 – 16.30 น.
 

           ปิดบริการ                       วันอาทิตย์

                                                วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดชดเชย

                                                วันที่วิทยาลัยฯ ประกาศงดการเรียนการสอน บางโอกาส

                                                วันที่บรรณารักษ์ ติดภารกิจ เช่น ประชุม หรือ สัมมนา


           หมายเหตุ                       ในบางกรณีทางงานห้องสมุดอาจเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ
                                               ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.