ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราทางการพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1. เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์. (2559). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 เล่ม 2. สงขลา: บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) จำกัด.
2. ขนิษฐา นาคะ. (2559). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 เล่ม 3. สงขลา: บริษัท นีโอพ้อยท์(1995)
3. กิตติกร นิลมานัต. (2560). การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์: กรณีศึกษา. สงขลา: พีโอดีไซน์.
4. ประทุม สร้อยวงค์. (2560). การพยาบาลอายุรศาสตร์. เชียงใหม่่: สมาร์ทโค๊ทติ้ง
5. ไสว นรสาร. (2559). การพยาบาลผู้บาดเจ็บ Trauma nursing. นนทบุรี: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด.
6. วันดี โตสุขศรี. (2559). การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
7. กิตติกร นิลมานัต. (2559). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 เล่ม 1. สงขลา: สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
8. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ. (2559). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต Critical Care Nursing. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา014.
9. รัชนี เบญจธนัง. (2558). การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต Critical nursing care essentials surgical patient. กรุงเทพฯ: งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.
10. เสาวนีย์ เนาวพาณิช. (2558). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ Critical care : medical nursing. นนทบุรี: งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
11. ศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2563). การพยาบาลผู้สูงอายุปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
12. วณิชา พึ่งชมพู. (2563). การพยาบาลผู้สูงอายุ: การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เล่ม 1. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
13. วณิชา พึ่งชมพู. (2563). การพยาบาลผู้สูงอายุ: ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ เล่ม 2. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
14. ศิริรัตน์ ปานอุทัย. (2561). การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
15. ศิริรัตน์ ปานอุทัย. (2560). การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
16. ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2558). การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
17. ไสว นรสาร. (2563). การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล.
18. วิไลวรรณ ทองเจริญ. (2558). ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ. กรุงเทพ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
19. ทีปภา แจ่มกระจ่าง. (2558). การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 Gerontological nursing 1. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
20. วิจิตรา กุสุมภ์. (2560). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต: แบบองค์รวม. พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง.นนทบุรี: บริษัทยุทธรินทร์การพิมพ์ จำกัด.
21. John Tingle. (2014). Nursing law and ethics. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.     
22. LINDA HONAN PELLICO. (2013). Focus on adult health medical-surgical nursing. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS.
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.