ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราทางการพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

2. อมรรัชช์ งามสวย. (2563). การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
3. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2563). การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
4. เนตรทอง นามพรม. (2563). การพยาบาลทารกแรกเกิด และเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
5. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2561). การพยาบาลเด็ก เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.
6. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2560). การพยาบาลเด็ก เล่ม 3. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.
7. รุจา ภู่ไพบูลย์. (2556). การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย. กรุงเทพ: ธรรมสภา.
8. ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2558). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
9. ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2558). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2. กรุงเทพ: ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
10. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย. (2562). การพยาบาลทารกแรกเกิด. กรุงเทพฯ : งานตำราและวารสาร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย.
11. วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. (2559). การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
12. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น. (2561). การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
13. ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์. (2561). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
14. ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์. (2561). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
15. Terri Kyle, Susan Carman. (2013). Essential of pediatric nursing. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS.
16. Susan R. James. (2013). Nursing Care of Children: Principles and Practice. St. Louis: Elsever.
17. Marilyn J. Hockenberry. (2013). Wong's nursing care of infants and children. St. Louis: Mosby/Elsevier.
18. Marilyn J. Hockenberry. (2015). Wong's nursing care of infants and children. St. Louis: Mosby/Elsevier.

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.