ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราทางการพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

1. พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ. (2561). การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.
2. วันเพ็ญ ทรงคำ. (2563). การพยาบาลอาชีวอนามัย: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
3. ดารุณี จงอุดมการณ์. (2558). การพยาบาลสุขภาพครอบครัว: แนวคิดทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.
4. กีรดา ไกรนุวัตร และ รักชนก คชไกล. (2559). การพยาบาลชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
5. วราภรณ์ บุญเชียง. (2558). อนามัยโรงเรียน School health. เชียงใหม่: สยามพิมพ์นานา.
6. พรฤดี นิธิรัตน์. (2559). กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.
7. ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์. (2559). กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
8. ศิวพร อึ้งวัฒนา. (2560). การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล. เชียงใหม่่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
9. ศิวพร อึ้งวัฒนา. (2561). การพยาบาลชุมชน: อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย. เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
10. ทิพา ชาคร. (2558). First hour in emergency room 2015 surviving ER: from the beginning to the end. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
11. ประณีต ส่งวัฒนา. (2559). การพยาบาลภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: บริษัท นีโอพ้อยท์(1995) จำกัด.
12. ปราณี ทู้ไพเราะ. (2562). คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค Handbook of medical diagnosis เล่ม 1. สมุทรสาคร: NP Press.
13. ปราณี ทู้ไพเราะ. (2562). คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค Handbook of medical diagnosis เล่ม 2. สมุทรสาคร: NP Press.
14. วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และวราภรณ์ บุญเชียง, (2561). การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5. เชียงใหม่: บริษัทวิทอินดีไซน์ จำกัด.
15. Susan F.W. and Jean F.G. (2017). Health Assessment for Nursing Practice. edition. ELSEVIER: Canada.
16. Frances A. Maurer,Claudia M. Smith. (2013). Community/Public health nursing practice: Health for families and population.  ed. St. Louis: Elsever.
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.